Админ Организација

Бура на идеи

Преку алатката бура на идеи се обезбедува можност за споделување на мислење или став за одредено прашање.

Предизвик на идеја

Предизвик на идеја овозможува да се соберат идеи од сите заинтересирани за одредено прашање и да се изрази ниво на согласност од страна на учесниците.

Просторни алатки

Просторната алатка овозможува да се користи карта/мапа за да се направи визуелна слика на областа каде сакаме да направиме промени.

Поставување агенда

Оваа алатка нуди можност за собирање идеи од сите вклучени во процесот на планирање и им овозможува да го изразат своето согласување или несогласување.

Преглед на текст

Оваа алатка нуди можност да се пишуваат и дискутираат сложени текстови заедно за да се подобри квалитетот но и да се зголеми транспарентноста.

Анкета

Преку оваа алатка се обезбедува лесен начин за вклучување на младите во процесите на донесување одлуки и се добиваат брзи повратни информации за кој било проблем.